Noutati


Program Euro 200

15/04/2016 11:45:58

Studentii interesati de obtinerea unui ajutor financiar de 200 EUR (bon valoric) destinat achizitionarii unui calculator (Legea nr.269/2004 si HG nr. 1294/2004) pot depune dosarul la secretariatul facultatii de care apartin. Dosarul trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:
- cerere (modelul se va ridica de la secretariatul facultatii);
- copie a actului de identitate;
- copii ale actelor de identitate sau ale certificatelor de nastere ale celorlalti membrii ai familiei;
- adeverinta de la unitatile/institutiile de invatamant din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori;
- acte doveditoare, in original, privind veniturile brute ale membrilor familiei in luna precedenta depunerii cererii (adeverinte salariu, cupoane pensii, certificate fiscale, adeverinte cu veniturile agricole);
- declaratii notariale de venituri pentru membrii de familie care nu realizeaza nici un venit;
- declaratia pe propria raspundere a studentului, autentificata de notar, in sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se incadreaza in plafonul prevazut (sub 150 lei) si ca dispune de diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard;
- adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant din care sa rezulte ca studentul a promovat minimum 50 de credite in anul universitar anterior depunerii cererii, cu exceptia studentilor din anul I;
-ancheta sociala, emisa de autoritatile locale abilitate pentru verificarea veridicitatii declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei.
Toate actele in xerocopie vor avea specificatia, de catre secretariatul facultatii, mentiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagina, sub care vor semna atat primitorul cat si solicitantul.
La depunerea dosarului secretariatul facultatii ii va elibera studentului un document care sa ateste primirea dosarului.
IMPORTANT:
    - toate actele vor fi prezentate si in original, pentru certificare;
    - varsta maxima admisa a studentului: pana la 26 ani;
    - venitul brut/membru de familie: sub 150 lei;
    - ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii;
    - termen limita de depunere a dosarelor: 21 aprilie 2015

Nota pentru secretariate : Dupa primirea dosarelor, acestea se vor trimite la Serviciul Social Administrativ,
Camin nr 4, biroul 219 pana cel tarziu pe data de 21.04.2015. Tel 0251/411746

www.euro200.ro

Adresa Program Euro 200. Anul 2016